Nieuw leven voor de rivier, China

Baiyangdian is het grootste zoetwatermoerasland in Noord-China, met een oppervlakte van meer dan 300 vierkante kilometer. Historisch gezien heeft de combinatie van natuur en mens grote invloed gehad, waarbij 146 grote en kleine meren gevormd zijn. En deze zijn verbonden aan meer dan 3700 sloten en rivieren. Dit wetland heeft belangrijke ecologische -en culturele functies, zoals het reguleren van het regionale klimaat, de opslag en afvoer van overstromingen, de zuivering van vervuild water  en de productie van riet en lotus. Baiyangdian is daarnaast ook een leefgebied voor veel bijzondere dieren en planten, die dit waterrijke gebied tot ‘de nier’ van Noord-China maken.

Dit ecologische waardevolle gebied wordt echter geconfronteerd met bedreigingen en crisis. Door de bouw van dammen, landbouwirrigatie, bevolkingsgroei, afnemende regenval en toenemende verdamping is het wateroppervlakte van het meer in  Baiyangdian de afgelopen 30 jaar met een derde gekrompen. Veel wetlands zijn langzamerhand landbouwgrond en woongebied geworden.

Baiyangdian verzamelt het water van 9 rivieren die zijn ontstaan ​​uit de Taihang-bergruggen. Dit project gaat over één van de rivieren, de Tang-rivier. Na de Ming-dynastie, toen de vegetatie in het Taihang-gebergte grotendeels werd vernietigd, werd de bodemerosie erger en werden de rivieren vaak afgesneden. Sinds de jaren 80 is de rivierecologie ernstig beschadigd door het creëren van waterreservoirs en het droge klimaat. Veel rivieren zijn hierdoor verdwenen.

lees meer

Het doel van dit project is  de ontwikkeling van de toerisme met als uitgangspunt het herstel van de ecologie en het beschermen van de unieke lokale cultuur. Het herstellen van een gezond ecologisch evenwicht willen we bereiken door een aanpassing van de landschappelijke structuur. En door de transitie van traditionele landbouw naar duurzame landbouw. Het zou een win-winsituatie kunnen zijn voor ecologische bescherming en duurzame ontwikkeling van landbouw en toerisme.

De projectlocatie is ongeveer 20 kilometer lang en 1,5 kilometer breed. Er zijn enkele waterrijke gebieden en rijstvelden aan de oostzijde, maar het grootste deel van de rivierbedding  is droog en worden gebruikt voor maïsteelt, wat een zeer vlak landschap vormt. Langs de noord- en zuidzijde van de rivier liggen dijken en op de dijken groeien veel hoge populieren. Om de ecologische functie van dit gebied te herstellen, moet eerst een gezonde rivierzone worden gecreëerd. Door gebruik te maken van de kracht van waterkan het landschap zich herstellen. Door waterbehoud enlandschappelijke/ecologische recreatie – te combineren, wordt een ​​veerkrachtig platteland gecreëerd.

Het uitgangspunt van ons ontwerp is “kunst van de natuur”. Wij geloven dat de essentie van dit project is om de natuur het voortouw te laten nemen en de natuur te gebruiken om het landschap te herstellen en opnieuw vorm te geven. Dit landschap kan worden veranderd en is veerkrachtig. De ontwerper fungeert als een assistent om enkele voorwaarden voor de natuur te scheppen . Op basis hiervan hebben we een waterweg in het projectgebied “uitgegraven”. De ligging van de rivier volgt de lage gebieden op de huidige locatie. De vorm komt voort uit de lijnen en textuur van de huidige landbouwgrond. De wateropslag zone wordt van west naar oost geleidelijk breder. Onder de natuurlijke erosie van nieuw gevormde stroompjes zullen de grenzen van het water steeds natuurlijker en gladder worden.

Het diepe deel van de rivier vormt een permanente rivierloop en de ondiepe gebieden zorgen voor het ecologische getijdengebied en het inzijggebied van regenwater. Het resterende land in de rivierbedding heeft nog steeds landbouwfuncties, maar het wordt omgevormd tot extensieve en flexibele landbouw die naast de rietlanden kan bestaan. Door de topografie te transformeren, ontstaat er een grotere diversiteit aanruimtes.

Aan de rivier zijn niet alleen waterzones en ondiepten toegevoegd, maar op sommige plaatsen is ook bos toegevoegd om de capaciteit van wateropslag en bodembehoud te verbeteren. Een langzaam verkeerssysteem verbindt het noorden met het zuiden . Deze paden en lanen verbinden ook de bijzondere gebieden  van het landschap en de activiteiten in het project. Deze landschappelijke gebieden zijn gerelateerd aan de kenmerken van de historische waterstad en de lokale cultuur, zoals verblijven in de natuur en watermusea; of gerelateerd aan wateractiviteiten, zoals watertuinen en bezienswaardigheden in  rietlanden.

Uiteindelijk zijn na de landschapsrenovatie 9 nieuwe landschapstypen, bijna 300 kilometer ecologische oevers en 700 hectare nieuw bosgebied aangelegd. De overvloedige landschapstypen en plantensoorten zullen bovendien de toename van diersoorten bevorderen. Op deze manier is Tanghe niet alleen een samengesteld landschappelijk park aan de rand van het Baiyangdian-meer, maar wordt het ook een ecologisch openluchtmuseum.

Project
Nieuw leven voor de rivier, China

Jaar
2018

Opdrachtever
overheid Xiongan

Samenwerking
Ally NITA

Prijs
1ste prijs

Oppervlakte
25,73 km2

Locatie
China