Circulaire landbouw en bosstrategie voor Qingpu

Na ons conceptplan voor de groene ring van Qingpu, is ons team uitgenodigd om een gedetailleerd ontwerp te maken voor een deelgebied in het noordwesten. Dit deelgebied is een waterrijk gebied en die kwaliteit hebben we als basis voor ons ontwerp gebruikt. Van een kleinschalig landbouw gebied is door schaalvergroting de identiteit deels verloren gegaan en ook voor de biodiversiteit heeft dit natuurlijk grote gevolgen. We hebben onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen op de locatie en ontdekt dat het wateroppervlak is afgenomen in het gebied, de traditionele dijken en geïntegreerde watersystemen verdwijnen ook geleidelijk. Dit is een landschap met veel historische en culturele waarde in Qingpu, dus essentieel om het systeem te herstellen of vernieuwen.

Om de ecologische en historische waarde van dit gebied te verhogen, richt ons plan zich op de introductie van circulaire landbouw in combinatie met een bosstrategie. We hebben een aanpak ontwikkeld om de historische landbouw en het watersysteem terug te brengen en deze volop te laten samenwerken. In eerste instantie zullen de dijken geleidelijk worden hersteld, nieuwe dijken zullen worden gecreëerd en er zal een nieuwe watersysteem worden gepland om dit optimaal te kunnen benutten.

Lees meer

Het gebied kende veel visvijvers, maar door de afnemende vraag is dit niet meer rendabel, we willen deze wateroppervlaktes wel weer terugbrengen in het gebied als rijstvelden in diep water en waterbossen om de waterverbindingen in het gehele gebied te verbeteren. Deze gebieden dienen ook als bufferzones en infiltratiezones voor piekmomenten van regenwater. De rijstvelden kunnen worden gecombineerd met aquacultuur en de productie van biologische meststoffen (aanplant van groenbemesters en compost). De waterbossen zijn zowel voor biodiversiteit als lokale toerisme van waarde. Hiermee komen er meerdere lagen in het ontwerp, die elkaar kunnen aanvullen en versterken.

Wat betreft de teelten, creëren we zones op de dijken als kleinschalige landbouwgebieden met diverse gewassen. Hierdoor worden de dijken weer herkenbaar in het landschap. De dorpen en huizen waren gelegen aan de oevers en de bewoners hadden kleinschalige moestuinen op de dijken. Dit land was van niemand, waardoor natuur, solitaire bomen en lokale graven op de dijken voorkwamen, wat resulteerde in een echte dooradering van natuur in het gehele gebied. Door dit te herstellen of te benadrukken met natuur, bloemenranden en eetbare planten, zorgen we dat dit waardevolle ecologische systeem weer onderdeel wordt van de identiteit.

Om dit alles goed te ontsluiten, hebben we een voorstel gedaan voor een nieuwe ringweg om de dorpen te verbinden en zijn er diverse bruggen toegevoegd. Op deze manier kunnen de bewoners van de wijk makkelijk recreëren in dit bijzondere buitengebied en hebben de mensen in de dorpen extra inkomen vanuit het toerisme.

Project
Circulaire landbouw en bosstrategie voor Qingpu

Jaar
2022

Opdrachtgever
Qingpu District People’s Government, Shanghai Municipal Planning and Natural Resources Bureau, Shanghai Municipal Greening and City Appearance Administration Bureau

Samenwerking
BDAW

Oppervlakte
8.7km2

Locatie
Shanghai, China